Referat fån årsmötet hittar du här!

Församlingens årsmöte hölls söndagen den 12
mars efter en god sopplunch följd av kaffe och
kaka. När alla var mätta och belåtna inledde ordförande Anders Claesson årsmötet med att läsa
texten i psalm 806 Trädet och grenen, en psalm
om kyrkan som grenar och vår gemensamma
stam, Herren. Om vi samarbetar bär vi frukt.
Förhandlingarna inleddes med att Bo Hellemar valdes till ordförande och Marita Hallberg
till sekreterare för årsmötet.
Församlingsföreståndare John Lindar inledde
sin rapport med att läsa 1 Kor 2:9 ”Vi förkunnar,
som det står i skriften, vad inget öga sett och
inget öra hört och vad ingen människa anat, det
som Gud har berett åt dem som älskar honom.”
Guds ord får kropp här i all vår verksamhet. Han
rapporterade också att församlingen minskat
med totalt tre medlemmar under 2022 så att vi
nu är 350 st. Vi har fått fyra nya medlemmar
och fyra personer har avlidit under året. Tre
medlemmar har lämnat församlingen.
Verksamhetsberättelsen presenterades av
Anders Claesson som också tackade alla som
på något sätt bidragit till församlingens liv och
verksamhet, i bön och i praktik. Församlingens
anställda tackades för sitt arbete det gångna året
med varsin blomma.
Resultat- och balansräkning för 2022 presenterades av Anders Stoltz.
Anders Claesson valdes till ytterligare ett år
som församlingens ordförande. I årets val till
styrelsen omvaldes Daniel Pollack för två år.
Fyra nya personer valdes in i styrelsen: Sara Nilsson och Lars Svenningsson på ett år samt Lena
Ekberg och Jonas Pettersson på två år. Marita
Cronqvist och Henrik Yrlid kvarstår ett år.
Styrelsen tackades för sitt stora arbete under
året som gått. Valberedningen tackades också för
sitt arbete att ta fram förslag på ansvariga till det
stora antalet uppgifter som finns i församlingen.
Under punkten Övriga frågor informerade
Fastighetsutskottet om köksrenoveringen och
estraden i kyrksalen. John Lindar informerade
om en planerad bibelhelg i mars 2024. AnnMarie Klockars framförde ett tack från Kyrkornas Flyktingrådgivning för församlingens stöd.
Mötet avslutades med att John Lindar ledde
oss i bön.


Kersti Åkesdotter Carlstedt