Stadgar

Stadgar för Immanuelskyrkans församling, Borås

Immanuelskyrkans församling, Borås har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation.

§ 1 Immanuelskyrkans församling, Borås

1. Immanuelskyrkans församling, Borås är en del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i dess grunddokument, Teologisk grund. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.
2. Immanuelskyrkans församling, Borås har tillkommit genom samgående mellan Immanuelskyrkans Missionsförsamling, Borås organisationsnummer. 864500-1416 och Borås Metodistförsamling organisationsnummer 864500-1259.  Församlingen verkar med utgångspunkt i Borås stad. Tidigare namn på Immanuelskyrkans Missionsförsamling, Borås har varit Borås Missionsförsamling och Borås Missionsförening. Immanuelskyrkans församling, Borås har tagit över organisationsnumret 864500-1416.
3. Församlingens ledning utgörs av:
a) Församlingsmöte
b) Församlingens styrelse
c) Församlingsföreståndaren/-na

§ 2 Medlemskap

1. Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och bekänner sin tro på Jesus Kristus Frälsare och Herre. Församlingen välkomnar även den som ännu inte är döpt som medlem i väntan på dop.
2. Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsintyg. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund.
3. Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.

§ 3 Förberedande medlemskap.

1. Församlingen välkomnar som förberedande medlemmar barn som döps eller välsignas i församlingen om föräldrar så önskar.
2. Församlingen tar i det förberedande medlemskapet på sig ett särskilt ansvar att kontinuerligt understödja trons livsprocess hos de unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och medlemskap i församlingen.
3. Församlingen för fortlöpande förteckning över förberedande medlemmar. Om förberedande medlem inte gjort ett eget ställningstagande för Kristus vid 18 års ålder förs vederbörande över i förteckning över församlingens vänner.

§ 4 Medlemskapets upphörande

1. Medlem kan, genom skriftlig anmälan till församlingsföreståndaren/-na, utträda ur församlingen.
2. Församlingen kan, efter samråd med regional kyrkoledare för Equmeniakyrkan, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.

§ 5 Församlingsmöte

1. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna, med yttranderätt för alla närvarande medlemmar. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat.
2. Församlingsmötet sammankallas av styrelsen eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts.
3. Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast två veckor före mötet.
4. Kallelse till församlingsmöte görs minst tre veckor i förväg, på minst två av följande sätt: tillkännagivande i gudstjänst, i församlingsblad, genom tidningsannonsering eller skriftligt till alla medlemmar.
5. Om församlingsmötet skall behandla fråga om kallande av pastor, diakon eller annan tillsvidaretjänst, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande skall kallelse göras minst fyra veckor i förväg enligt samma princip som § 5.4.
6. Beslut om församlingens budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret fattas vid församlingsmöte under hösten det verksamhetsår som föregår det år budgeten och verksamhetsplanen skall gälla.

§ 6 Röstning i församlingsmöte

1. Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.
2. Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller liknade då jävssituation kan uppstå. Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.
3. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.
4. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigade i mötet begär annat för viss fråga.

§ 7 Årsmöte   

1.   Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas senast mars månads
utgång på dag som styrelsen beslutar.
2.  Förslag för behandling i årsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast
tre veckor före mötet.
3.  Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmöte skall hållas.
Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före
årsmötet.

§ 8 Årsmötets ärenden

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer för årsmötet
a)  ordförande och vice ordförande
b)  sekreterare
c)  två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
d)  rösträknare
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Församlingsföreståndarens/-nas rapport
4. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Rapport från equmenia Immanuelskyrkan, Borås
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av styrelse
11. Val av vice församlingsföreståndare
12. Val av två revisorer och ersättare för dessa
13. Val av valberedning
14. Val till övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar
15. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens, varav en kan vara församlingsföreståndaren
16. Val av övriga ombud
17. Anmälan av equmenia Immanuelskyrkans val av styrelse och ledare
18. Förslag från styrelsen
19. Inkomna motioner
20. Övriga till mötet hänskjutna frågor
21. Meddelanden och eventuell anmälan av frågor till kommande möten

§ 9 Styrelsen

1. Styrelsen skall, tillsammans med församlingsföreståndaren/-na, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Equmeniakyrkans grunddokument och församlingsmötets beslut.
2. Styrelsen består av 9 ledamöter, vilka även arbetar i utskott. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Ordförande väljs varje år. Övriga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Hälften av antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte.
3. Samtliga medlemmar i församlingen är valbara till styrelsen.
4.   Styrelsen sammanträder då:
a) ordföranden kallar
b) församlingsföreståndaren begär det
c) minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det
5.   Församlingsföreståndaren/-na och representant från styrelsen för equmenia
Immanuelskyrkan har rätt att delta i styrelsens överläggningar och
har rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. Andra personer
kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.
6.  Styrelsen har rätt att delegera beslut. Sådana beslut skall avrapporteras till
styrelsen.
7.  Styrelsens funktionärer är också församlingens.

§ 10 Styrelsens uppgifter

1. I styrelsens uppgifter ingår att:
a)  tillsammans med församlingsföreståndaren/-na planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens
b)  verkställa församlingsmötets beslut
c)  ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning
d)  förbereda kallelse av pastor, diakon och övriga tillsvidare tjänster
e)  besluta om kortare anställningar
f)  utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda
g)  ansvara för församlingens arkiv
h)  ansvara för testamentsbevakning
i)  lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan
2. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.
3. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.

§ 11 Församlingsföreståndare

1. För församlingen skall finnas föreståndare som är församlingens andlige ledare och tillsammans med församlingens styrelse utgör det andliga ledarskapet. Föreståndarskapet kan delas.
2. Församlingsföreståndaren/-na skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Equmeniakyrkans grunddokument och församlingsmötets beslut.
3.  Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med
den regionala kyrkoledaren i Equmeniakyrkan.

§ 12 Vice församlingsföreståndare

1. Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en eller flera vice församlingsföreståndare. Har församlingen fler anställda kan någon av dessa väljas.
2. Vice församlingsföreståndare skall bistå församlingsföreståndaren/-na i den andliga vården av församlingen.
3. Om Församlingsföreståndare saknas kan Vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens/-nas uppgifter

§ 13 Valberedning

1. Valberedningen består av 6 ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av två år, varav hälften varje år. Ledamot kan omväljas en mandatperiod, men därefter ej omedelbart efter fullgjord andra mandatperiod.
2. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns. Behovet av ledamöter till styrelsens olika utskott skall beaktas.
3. Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val skall särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald.
4. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till valberedningen senast fyra veckor före det församlingsmöte då valet skall ske.
5. Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds av styrelsen. Enskild medlem har även rätt att nominera kandidat direkt vid årsmötet.
6. Församlingsföreståndaren/-na och annan tjänsteinnehavare kan, med sin kännedom om medlemmarnas kunskaper, gåvor och livssituation, adjungeras till valberedningen utom i frågor som rör nominering av ledamöter till styrelsen och revisorer.

§ 14 Firmateckning

Den eller de som styrelsen utser, har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning skall det alltid vara minst två i förening.

§ 15 Räkenskaper och revision

1. Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.
2. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.
3. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare. Justering sker normalt senast två veckor efter mötets avslutande.

§ 16 Barn- och ungdomsarbete

Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt equmenia Immanuelskyrkan, Borås. equmenia i Immanuelskyrkan har egna stadgar, antagna på equmenia Immanuelskyrkans årsmöte.

§ 17 Ändring av stadgar.

1. Ändring av stadgar kan endast ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
2. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.
3. Antagande eller ändring av lokal församlingsordning eller stadgarnas upplösningsparagraf skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.

§ 18 Upplösning av församlingen

1. För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med den regionala kyrkoledaren i Equmeniakyrkan, likalydande beslut vid två församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
2. Vid upplösning övergår äganderätten av församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan.

Antagna 2013-01-05.
Reviderade vid årsmöte 2016-03-20, bekräftade vid församlingsmöte 2016-05-03.…………………………….
Anders Claesson
Församlingens ordförande