Årsmöte 2024

Församlingens årsmöte hölls söndagen den
17 mars efter kyrkkaffet som för dagen var
förstärkt med soppa och smörgås till de vuxna
och korv med bröd till barnen.
Årsmötet inleddes med att vi sjöng Saliga
visshet tillsammans med Deborah Helsing
och Anders Claesson läste 1 Tess 5:14-18.
Vi har så mycket att vara tacksamma för i vår
församling; vår mångfacetterade verksamhet,
nya besökare och nytt kök för att nämna några
saker.
Bo Hellemar valdes till ordförande och
Marita Hallberg till sekreterare för årsmötet.
Bosse tog också tillfället i akt för att säga några
ord om att vi behöver värna om vår demokrati
och att det är ett privilegium att vara med på
årsmötet och kunna göra vår röst hörd.
Församlingsföreståndare Johanna Buller
spann vidare på sin predikan och talade om
att kyrkan söker sin väg framåt, i oroliga tider
och lugna och den vägen går vi tillsammans
med Gud. Det spelar en roll vad vi gör och
Gud är trofast.
Ur församlingsboken: Sedan november
har två medlemmar lämnat församlingen och
fyra personer har avlidit. En vigsel har hållits.
Församlingen har nu 334 medlemmar.
Verksamhetsberättelsen presenterades av
Anders Claesson och han tackade därefter
församlingens anställda för deras arbete under
det gångna året med en blomma till dem var.
Resultat- och balansräkning för 2023 presenterades
av Anders Stoltz.
Anders Claesson valdes till ytterligare ett år
som församlingens ordförande. I årets val till
styrelsen omvaldes Sara Nilsson, Henrik Yrlid
och Lars Svenningsson för två år och Björn
Hagwall Josefsson valdes in som ny ledamot
på två år. Daniel Pollack, Lena Ekberg och
Jonas Pettersson kvarstår ett år. En av
styrelseplatserna är fortsatt vakant.
Styrelsen tackades för sitt stora arbete under
året som gått och ordföranden Anders Claesson
fick en blomma som tack.
Under punkten Information berättade Johanna Buller att arbetsfördelningen mellan henne och John Lindar
är den att Johanna har
ett mer övergripande ansvar och arbetar mer
med barn och familj medan John tar ett större
ansvar för diakoni och fördjupning. Vidare
informerades församlingen om att styrelsen
fortsätter arbetet med ”Växtpool” som innebär att hitta
möjligheter till samverkan mellan Equmeniakyrkorna i Borås.
Mötet avslutades med att Johanna Buller
citerade några psalmverser och poängterade
två saker; det finns djup i Herrens godhet och
vi är Guds – Immanuels kyrka.


Kersti Åkesdotter Carlstedt